APP_VERNOSTNY_PROGRAM_TITLE

APP_VERNOSTNY_PROGRAM_TITLE

Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky Věrnostního programu Spa Medical Group

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky upravují podmínky věrnostního programu Spa Medical Group (dále jen „Věrnostní program“) provozovaného společností Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s. (dále jen „SLK TT“) SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika.

 

2.Vznik, průběh a ukončení členství ve Věrnostním programu Spa Medical Group

2.1. Členství ve Věrnostním programu je bezplatné a dobrovolné.

2.2. Členem Věrnostního programu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se řádně, v souladu s těmito podmínkami zaregistruje. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé, jsou z Věrnostního programu vyloučeny.

2.3. Registraci do Věrnostního programu lze provést online registrací na stránce www.therme.sk

Potvrzením přihlášky dává zákazník i souhlas s podmínkami tohoto Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je v plné míře dodržovat v rozsahu a za podmínek stanovených v čl. 3 těchto podmínek. Údaje uvedené v přihlášce je možné aktualizovat prostřednictvím kontaktů uvedených zde (link na „kontakt a pomoc“) nebo přímo po přihlášení do věrnostního programu.

2.4. Členství vzniká okamžikem dokončení registrace do věrnostního programu. O vzniku členství bude zákazník informován společností SLK TT emailem, jehož adresu uvedl při registraci.

2.5. Klient je oprávněn se do Věrnostního programu registrovat pouze jedenkrát, v případě snahy o opakovanou registraci je společnost SLK TT oprávněna přihlášku zákazníka odmítnout.

2.6. Společnost SLK TT si vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka v případě, že při předchozí registraci porušil ustanovení těchto podmínek nebo jinak zneužíval členství k neoprávněnému prospěchu na úkor společnosti SLK TT nebo dalších členů Věrnostního programu.

2.7. Odmítnutí registrace bude zákazníkovi oznámeno e-mailem, na jím uvedenou e-mailovou adresu. V případě, že zákazník v přihlášce e-mail neuvedl, nebude o tomto odmítnutí nijak informován.

2.8. Členství ve Věrnostním programu může být ukončeno ze strany klienta na vlastní žádost člena a to i bez uvedení důvodu, písemným oznámením zaslaným na adresu Slovenské léčebné lázně Turčianské Teplice, a.s. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice Slovenská republika. Emailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech (link na „kontakt a pomoc“). Člen Věrnostního programu je po ukončení členství povinen vrátit členskou kartu.

2.10. Společnost SLK TT si vyhrazuje právo jednostranně zrušit nebo pozastavit členství z následujících důvodů:

b) úmrtí člena

c) z důvodu snahy o / nebo vytvoření duplicitního přihlášení

d) z důvodu podstatného porušení těchto podmínek ze strany člena, nebo z důvodu podvodu nebo pokusu o podvod na společnost SLK TT nebo jinému členovi nebo osobě nakupující produkty společnosti SLK TT.

 

3. Věrnostní program Medical Spa GroUp

3.1. sbírání a připisování bodů

a) Klient sbírá body za zakoupení produktů a služeb ve vybraných provozech skupiny Medical Spa. Základní výpočetní jednotkou v bonusovém programu je BOD, který klient získává za každé minuté euro (zaokrouhleno na celé EURO směrem dolů). V rámci mimořádných akcí, mohou být získány i body, v předem oznámeném rozsahu. Klient nezískává body za úhradu: škod způsobených provozovateli, úhradu zákonných a místních poplatků a úhradu storno poplatků.

b) Momentem připsání bodů na konto klienta se bere: ukončení léčebného pobytu, zakoupení procedury na balneo-provozu, zakoupení zboží ve vybraných gastro provozech skupiny Medical Spa.

c) Pro získání bodů za pobyt, za služby a produkty které nebyly zakoupeny na otevřený účet v rámci pobytu, je třeba se obsluze prokázat věrnostní kartou.

d) Body budou připsány pouze za pobyty a služby rezervované a hrazené přímo klientem. Body nebudou připisovány za pobyty a služby rezervované a uhrazené prostřednictvím cestovních agentur, neziskových organizací, zprostředkovatelských společností nebo zaměstnavatele.

3.2. Přehledy výhod Věrnostního programu

a) Klient se na základě získaného počtu bodů klasifikuje do jednotlivých úrovní věrnostního programu

Základní úroveň: Přidělena na začátku všem členům

Bronzová úroveň: Stav bodového účtu 1000-3999 bodů

Stříbrná úroveň: Stav bodového účtu 4000-5499 bodů

Zlatá úroveň: Stav bodového účtu rovný nebo vyšší než 5500 bodů

b) Podle úrovně ve které se klient ve věrnostním programu nachází mu přísluší paušální výhody, které lze uplatnit během návštěvy léčebného pobytu a ubytování v zařízeních léčebného domu Malá Fatra, Aqua, Velká Fatra Standard a Velká Fatra Superior pouze při pobytech nad 7 přenocování , s výjimkou pobytů přes zdravotní pojišťovnu v indikační skupině A. Paušální výhody může využít pouze držitel karty. Přehled těchto výhod najde každý klient po přihlášení do věrnostního programu, přičemž klient je povinen při rezervaci nahlásit zájem o čerpání těchto výhod.

c) Členům věrnostního programu jsou poskytovány speciální akce a slevy, jejichž přehled najde po přihlášení do věrnostního programu. Tyto slevy jsou poskytovány za protihodnotu vyjádřenou v nasbíraných bodech + doplatek v EUR dle aktuálního ceníku.

d) Každý registrovaný klient nacházející se v Základní nebo Bronzové úrovni má nárok na 5% věrnostní slevu z ceny pobytu a dalších vybraných služeb doobjednaných při rezervaci pobytu. Věrnostní slevu nelze kombinovat s jinými slevami, pokud není uvedeno jinak. Věrnostní sleva se poskytuje iz: doplatků za jednolůžkový pokoj, doplatku za neobsazené lůžko, doplatku za změnu formy a rozsahu stravy, léčebných procedur zakoupených nad rámec pobytu a doplatku za konkrétní požadavek na pokoj. Přiznání slevy se vztahuje výhradně na standardní pultové pobyty pro samoplátce a pro klienty zdravotních pojišťoven v indikační skupině „B“ – doplatky.

e) Každý registrovaný klient nacházející se ve Stříbrné nebo Zlaté úrovni má nárok na 5% nebo 8% věrnostní slevu z ceny pobytu a dalších vybraných služeb doobjednaných při rezervaci pobytu. Věrnostní slevu nelze kombinovat s jinými slevami, pokud není uvedeno jinak. Věrnostní sleva se poskytuje iz: doplatků za jednolůžkový pokoj, doplatku za neobsazené lůžko, doplatku za změnu formy a rozsahu stravy, léčebných procedur zakoupených nad rámec pobytu a doplatku za konkrétní požadavek na pokoj. Přiznání slevy 8% se vztahuje výhradně na standardní pultové pobyty pro samoplátce a pro klienty zdravotních pojišťoven v indikační skupině „B“ – doplatky.

3.3. Čerpání bodů

a) Výhody zmíněné v odstavci 3.2. b) si klient nárokuje při rezervaci pobytu. Zájem využít těchto benefitů je povinen nahlásit při rezervaci pobytu.

b) Pro využití slevy za protihodnotu vyjádřenou v bodech je klient povinen nahlásit uplatnění si takové slevy před jejím čerpáním.

c) Momentem odečtení bodů v případě nákupu zlevněného zboží nebo služby za protihodnotu vyjádřenou v nasbíraných bodech + doplatek v EUR podle aktuálního ceníku se bere:

uplatnění slevy při vystavení zálohové faktury

uplatnění slevy u úřadu zboží nebo služby, pokud úhrada není na zálohovou fakturu

d) V případě nedostatku bodů na svém kontě v momentě odečtení bodů, je klient povinen doplatit finanční rozdíl až do výše ceny stejného nezlevněného zboží nebo služby.

3.4. Exspirace bodů

a) Body nasbírané v aktuálním kalendářním roce jsou platné do konce následujícího roku

3.5. Věrnostní karta

a) Klient má po zapojení se do členství ve Věrnostním programu prostřednictvím therme.cz nárok na Věrnostní kartu. Karta mu bude vystavena a osobně předána při následujícím pobytu, resp. osobní návštěvě recepce.

b) V případě zájmu klienta o zaslání Věrnostní karty poštou na jeho korespondenční adresu, je klient povinen tuto adresu vyplnit po online přihlášení se do Věrnostního programu prostřednictvím stránky therme.cz. Následně kontaktuje společnost SLK TT na kontakty uvedené ve Věrnostním programu se žádostí o zaslání karty poštou.

c) Chce-li klient získávat na svou kartu body za pobyt v ubytovacích zařízeních MEDICAL SPA, je povinen se před ukončením pobytu prokázat recepcí věrnostní kartou na kterou chce sbírat body.

d) Chce-li klient čerpat slevy nebo získávat na svou kartu body za platbu v hotovosti nebo kartou, je povinen předložit personálu věrnostní kartu.

e) V případě ztráty nebo odcizení je klientovi poskytnuta náhradní karta 1x bezplatně. Každé další poskytnutí náhradní karty je zpoplatněno částkou 10,00 EUR

f) Věrnostní karta nemá omezenou dobu platnosti. V případě nevyužití Věrnostní karty více než 5 let bude však platnost karty ukončena.

g) Věrnostní karta je přenosná. Body na danou kartu může sbírat i osoba, která není vlastníkem karty. Nasbírané body patří vlastníkovi karty.

 

4. Osobní údaje a jejich ochrana

4.1 Při zpracování osobních údajů Klientů se společnost SLK TT řídí Zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a souvisejícími předpisy. Informace o zpracování osobních údajů jsou uloženy na www.therme.cz a také jsou k dispozici na klientských pracovištích SLK TT.

4.2. Potvrzením přihlášky dává Klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v článku. 3 těchto podmínek a prohlašuje, že mu byly poskytnuty informace o zpracovávání jeho osobních údajů, jeho právech a jejich uplatňování.

 

5. Všeobecná ustanovení Věrnostního programu Spa Medical Group

5.1. Společnost SLK TT a členové spolu komunikují zejména následujícími prostředky, které jsou si rovnocenné: telefonický hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.therme.sk.

5.2. Společnost SLK TT si vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu pozastavit činnost Věrnostního programu nebo jeho činnost ukončit a to i bez předchozího upozornění. Společnost SLK TT se však zavazuje o tomto pozastavení nebo ukončení činnosti Věrnostního programu informovat zákazníky a členy na webových stránkách www.therme.cz.

5.3. SLK TT si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. V podmínkách bude vždy označeno datum účinnosti změny. Podmínky jsou standardně uloženy na www.therme.cz.

5.4. Tyto podmínky Věrnostního programu jsou platné od 1.5.2019 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla nebo podmínky Věrnostního programu.

Poslední aktualizace podmínek proběhla dne: 1.5.2019.

 

Zavolejte nám

+421-43-4918 010

Napíše nám

royalreservations@therme.sk