Užitečné informace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Slovenských léčebných lázní Turčianské Teplice, a.s.

se sídlem : Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, IČ : 31 642 322

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina

oddíl : Sa, vložka číslo : 327/L

číslo telefonu a faxu : 043/4913380, 043/4922943

ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní společnost Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s., se sídlem Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, IČ : 31 642 322, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl : Sa, vložka číslo : 327/L (dále v textu jen „SLK TT“), poskytuje komplexní lázeňské služby, včetně ubytování , stravování, ambulantních služeb, individuálních procedur a doplňkových služeb.
 2. Tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále v textu jen „VOP“) upravují právní vztahy, které vznikají mezi SLK TT a klienty (dále v textu společně i jen „smluvní strany“) v rámci poskytování služeb SLK TT, přičemž vytvářejí základní právní úpravu těchto vztahů . V jednotlivých případech - právních vztazích mezi SLK TT a klienty je možné se od těchto VOP odchýlit a některé náležitosti právních vztahů řešit individuálně. Individuální úprava může vyplynout ze smlouvy mezi SLK TT a klientem, z jiné dohody smluvních stran, jakož iz jednostranného prohlášení SLK TT. Platí, že individuální úprava, která řeší právní vztahy odchylně od VOP má přednost před úpravou obsaženou ve VOP.
 3. VOP upravují podmínky poskytování komplexních lázeňských služeb, včetně ubytování, stravování, ambulantních služeb, individuálních procedur a doplňkových služeb.

ČL. 2 VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Mezi smluvními stranami smluvní vztah – právní vztah, vzniká v zásadě na základě:
  smlouvy nebo jiného dvoustranného právního úkonu;
  písemné, telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky klienta s povinností platby, potvrzené ze strany SLK TT; v případě, že rezervace, objednávka příp. voucher nebude ze strany SLK TT potvrzena (-ý), smluvní vztah mezi potencionálním klientem a SLK TT nevzniká.
  uhrazení ceny za poskytované služby;
  uplatnění dárkové poukázky vydané SLK TT se souhlasem, resp. potvrzením SLK TT o možnosti čerpání služeb v daném termínu.
  smluvní vztah mezi potencionálním klientem vzniká až potvrzením rezervace nebo objednávky příp. voucheru ze strany SLK TT. V případě, že SLK TT rezervaci nebo objednávku příp. voucher s přesným termínem nástupu ze strany SLK TT potencionálního klienta nepotvrdí, může klientovi nabídnout vrácení zaplacených finančních prostředků nebo navrhnout mu jiný termín.
 2. Objednávka klienta s povinností platby bude obsahovat zejména:
  označení „OBJEDNÁVKA S POVINNOSTÍ PLATBY“ (dále v textu i jen „objednávka“)
  jméno, příjmení a adresu klienta – objednatele (dále v textu i jen „objednatel“)
  datum příjezdu a odjezdu na pobyt /proceduru/, počet a jména klientů
  požadovaný typ lázeňského pobytu /procedury/, požadované hotelové služby
  požadavky na ubytování /léčebný dům, kategorie, typ pokoje/
  požadavky na stravování, transfery a ostatní doplňkové služby
  vlastnoruční podpis objednatele, místo a datum vystavení předmětné objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi potencionálním klientem vzniká až potvrzením rezervace nebo objednávky příp. voucheru s přesným termínem nástupu ze strany SLK TT. V případě, že SLK TT rezervaci nebo objednávku, příp. voucher potencionálního klienta nepotvrdí, potencionální klient není oprávněn užívat prostor ubytovacího zařízení, které si měl zájem objednat nebo rezervovat (nebytové prostory-pokoje), jakož i společné prostory ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

ČL. 3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Následně poté, co SLK TT potvrdí objednávku vyhotovenou podle předchozího článku 2 bod 2., vzniká objednateli povinnost uhradit zálohu ve výši 100% ceny objednávky a to na bankovní účet SLK TT nejpozději do 21 dnů před termínem nástupu k pobytu nebo nejpozději 21 dní před dnem absolvování první procedury. V případě rezervace a potvrzení objednávky k pobytu ve lhůtě kratší než 21 dní před termínem nástupu, je třeba uhradit cenu obratem a potvrzení o úhradě zaslat faxem, resp. e-mailem nebo poštou na adresu SLK TT. V případě, že záloha nebude uhrazena dle těchto podmínek, bude objednávka bez dalšího zrušena v celém rozsahu. Stejně se postupuje i při úhradě za objednaný a potvrzený požadavek na transfer. V případě, že si klient objedná službu „transfer“ později, než si objednal a obdržel potvrzenou objednávku na pobyt spolu se zálohovou fakturou, je povinen provést úhradu platby za transfer nejpozději 3 dny před potvrzeným datem transferu. V opačném případě mají SLK TT právo takovou objednávku bez náhrady stornovat. Nezaplacení za transfer se považuje za podstatné porušení smlouvy, resp. vzájemné dohody a SLK TT mají současně nárok na náhradu škody. Úhradou faktury objednatel - klient, akceptuje celý rozsah objednaných a SLK TT potvrzených služeb.
 2. SLK TT jako poskytovatel služeb vydává dárkové poukázky, které může klient použít k čerpání jednotlivých služeb. Dárkové poukázky lze zakoupit na prodejních místech SLK TT, resp. si jejich dodávku objednat na obchodním oddělení SLK TT. Platnost dárkové poukázky je uvedena na její přední straně. Klient může jednotlivé služby čerpat na základě dárkové poukázky výhradně jen do doby trvání platnosti dárkové poukázky. V případě, že služby vyčerpané nebudou, klient ztrácí nárok na čerpání poskytnuté služby, a to bez jakékoli náhrady. Služba vybraná z nabídky SLK TT, uvedená na dárkové poukázce, bude poskytnuta klientovi – osobě, která se dárkovou poukázkou prokáže. Termín čerpání služeb je klient povinen si objednat – rezervovat prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených na web stránce www.therme.sk v části „kontakty“. Po potvrzení rezervace ze strany SLK TT se tato stává závaznou.
 3. Klient realizuje platbu bankovním převodem. Bankovní poplatky spojené s realizací platby si klient hradí sám ze svého.
 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou v tom momentě, ke kterému byla celá připsána na účet SLK TT v bance uvedené ve smlouvě, resp. na faktuře, nebo v potvrzení objednávky. Nezaplacení v rozporu s dohodnutými podmínkami se považuje za podstatné porušení smlouvy, resp. vzájemné dohody.
 5. Při podstatném porušení smlouvy klientem, nebo v případě řádného nezaplacení kupní ceny a nezaplacení v termínu uvedeném ve smlouvě, na faktuře nebo v potvrzení objednávky, mají SLK TT právo od smlouvy odstoupit nebo objednávku stornovat. V uvedených případech mají SLK TT nárok na náhradu škody.
 6. Nedílnou součástí pobytu je tzv. . „koupelný poplatek“, který se vztahuje na objednané přenocování a osobu. S účinností od 01.04..2019 je výše lázeňského poplatku 0,45 €/na osobu a noc (včetně DPH). SLK TT si vyhrazují právo zvážit případnou slevu z poplatku v individuálních opodstatněných případech. Lázeňský poplatek není náhradou za tzv. „daň z ubytování městu“. S odvoláním na Zákon č.j. z., kterým se mění a doplňuje Zákon č. 268/2014 Sb. 582/2004 Sb. jsou SLK TT povinny s účinností od 15.10.2014 vybírat za úplatné přechodné ubytování daň z ubytování městu. Jeho aktuální výše dle platného VZN města Turčianské Teplice činí 1,50 € / na osobu a noc.
  SLK TT může klientovi nabídnout službu „platba na otevřený účet“ (dále v textu jen „otevřený účet“). Služba se vztahuje na extra procedury doobjednané přímo na místě a na konzumaci nápojů a objednání jiného sortimentu v gastro provozech SLK TT. Podmínkou zřízení „otevřeného účtu“ je předautorizace – blokace finančních prostředků klienta na účtu vztahujícím se k danému typu platební karty. Předautorizace se provede prostřednictvím terminálu a platební karty klienta. Položky na „otevřeném účtu“ budou zúčtovány prostřednictvím platební karty a dokončením předautorizace. V případě, že klient s „otevřeným účtem“ a předautorizací nečerpal žádné výše uvedené služby, bude mu blokace finančních prostředků zrušena nejpozději při check out. Klient je povinen si zrušení blokace zkontrolovat na místě. SLK TT neodpovídá za případy, kdy klient z pobytu odejde a nepožádá o zrušení blokace finančních prostředků.
 7. SLK TT může klientovi zřídit/zrušit službu „otevřený účet“ kdykoli v průběhu pobytu. SLK TT po dokončení/ zrušení předautorizace neodpovídá za další transakční lhůty bank a vydavatelů platebních karet, které souvisí s dispozičním právem klienta k jeho finančním prostředkům.
 8. Zvláštní ustanovení o realizaci platby kupní ceny při smlouvě uzavřené na dálku:
  Úhradu za pobyt a objednané a potvrzené služby může klient uskutečnit platebním příkazem v jeho bance, nebo prostřednictvím internetbankingu ve prospěch uvedeného účtu:
 • Název organizace: Slovenské léčebné lázně Turčianské Teplice a.s.. Adresa: SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice
 • Číslo účtu IBAN: SK8611110000001074130005
 • SWIFT/BIC/: UNCRSKBX
 • Název banky: UniCredit Bank Slovakia a.s., Krížna 50, Bratislava

Fakturu lze, kromě výše uvedených způsobů, uhradit také prostřednictvím linku, který klient obdrží spolu se zálohovou fakturou.

ČL. 4 OBJEDNÁVÁNÍ POBYTU A VOLNĚ PRODÁVANÝCH PROCEDUR

 1. Klient si může pobyt, resp. volně prodávané procedury, objednat osobně, telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou na adrese SLK TT. Na základě a dle svých požadavků vyhotovuje klient tomu odpovídající objednávku s povinností platby dle článku 2 bod 2. těchto VOP. Po zaplacení celkové ceny SLK TT odešlou klientovi na jím uvedenou adresu, resp. adresu uvedenou v e-mailu, ve faxové zprávě, dopise nebo v telefonické objednávce; ubytovací průkaz a pokyny k pobytu. Obdobně v případě objednání volně prodávaných procedur klient obdrží lázeňský průkaz s rozvrhem a načasováním procedur po zaplacení jejich celkové ceny, resp. první den při nástupu na volně prodávané procedury.

ČL. 5 DÉLKA POBYTU, PŘÍCHOD A ODCHOD

 1. Doporučuje se, aby klient za účelem léčby strávil ve SLK TT alespoň 21 dní. Tato doba vychází z dlouhodobě lékařsky ověřených výzkumů a zkušeností. Pro klienty zdravotních pojišťoven je závazný počet dní léčení určen legislativou – „Indikačním seznamem ČR“. Ostatní klienti mají možnost vybrat si z nabídky léčebných pobytů.
 2. U ostatních – wellness a dovolenkových pobytů je délka stanovena dle přání klienta.
 3. Dnem příjezdu je první den pobytu. Za den odjezdu se považuje den následující za posledním dnem spojeným s přenocováním.
 4. Příjezd : od 14,00 hodin. ve smyslu Ubytovacího řádu (Příloha č. 2).
  Odjezd : v době do 10,00 hod., resp. do 11,00 hodin. ve smyslu Ubytovacího řádu (Příloha č. 2).

ČL. 6 TRANSFERY

 1. SLK TT nabízí přepravu z letiště nebo jiných požadovaných míst na Slovensku a v sousedních zemích a zpět. Ceny uvedených transferů nejsou zahrnuty v ceně pobytu a SLK TT je klientovi poskytnou po vzájemné dohodě na základě vyžádání, včetně objednání této služby. Na základě a dle svých požadavků vyhotovuje klient tomu odpovídající objednávku s povinností platby dle článku 2 bod 2. těchto VOP.

ČL. 7 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 1. Klient má právo:
  na poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu, jakož i na podání potřebných informací k ceně, obsahu, resp. programu pobytu;
  ke zrušení objednaných služeb, t. j. odstoupení od smlouvy při současném akceptování storno podmínek ;
  písemně oznámit změnu v osobě účastníka a to spolu s ostatními náležitostmi, které obsahuje objednávka k pobytu.
  Užívat prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory- pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Uvedené prostory není dovoleno užívat pro kancelářské a jiné účely.
  Zvláštní poučení klienta o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku:
  Právo na odstoupení od smlouvy.
  Klient má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.
  Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy klient informuje SLK TT o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese : Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s., Ul. SNP 519, 039 12 Turčianské Teplice, faxové číslo : +421-43-4922 943, e-mailová adresa rezervace@therme.sk. K tomuto účelu můžete použít „VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“, který tvoří 1 těchto VOP.
  Máte-li zájem, můžete vyplnit a zaslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy i elektronicky na adresu rezervace@therme.sk. Pokud využijete této možnosti, přijetí odstoupení od smlouvy Vám neprodleně potvrdí SLK TT na trvanlivém nosiči (například e-mailem).
  Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
  Důsledky odstoupení od smlouvy.
  Po odstoupení od smlouvy Vám SLK TT vrátí všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.
  Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost SLK TT uhradit cenu za skutečně poskytnutá plnění do dne, kdy jste SLK TT oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.
 2. Klient má povinnost:
  přistupovat ke všem okolnostem tak, aby svým jednáním a chováním neomezil nebo neohrozil průběh a realizaci pobytu, jakož i další účastníky pobytu, přičemž v opačném případě nese plnou odpovědnost za následky;
  dodržovat předem stanovený program pobytu;
  dodržovat ustanovení ubytovacího řádu, upozornění, resp. doporučení vyvěšená v prostorách areálu SLK TT, řídit se poučením o odkládání klenotů, peněz a jiných cenností;
  respektovat pokyny a doporučení zaslané SLK TT při potvrzení objednávky;
  řídit se informačními materiály, které upřesňují podmínky pobytu v SLK TT;
  poskytnout lázní součinnost, která je potřebná k zajištění služeb a ve věcech případných změn, reklamaci či pojistných událostí;
  klienti, kterým má být poskytnuta lázeňská péče nebo si zakupují volně prodávané procedury musí před svým nástupem k pobytu, resp. na volně prodávané procedury, zvážit svůj zdravotní stav s ohledem na podmínky místa pobytu, resp. volně prodávaných procedur /kontraindikace/ a při nástupu na lázeňskou zdravotní péči jsou povinni buď absolvovat vstupní lékařskou prohlídku nebo minimálně řádně vyplnit zdravotní dotazník;
  v případě zrušení objednávky pobytu, transferu nebo volně prodávaných procedur oznámit tuto skutečnost SLK TT a akceptovat storno poplatky;
  právnické osoby jsou povinny řádně a včas seznámit účastníky pobytu, resp. volně prodávaných procedur, se zněním VOP a zajistit, aby uvedené povinnosti z nich vyplývající byly účastníky řádně dodržovány;
  prokazovat se v odbytových střediscích SLK TT a Spa&Aquaparku identifikačními předměty (průkazy, kartičky, náramky apod.), které obdrží při nástupu na pobyt, resp. na volně prodávané procedury, na recepci. Identifikační předměty jsou nepřenosné a není dovoleno údaje v nich pozměňovat. Při odchodu z pobytu je klient povinen předat všechny identifikační předměty na recepci v příslušném léčebném domě. V případě prokazatelného zneužití identifikačních předmětů je klient povinen zaplatit poplatek ve formě sankce ve výši 100 €/za jeden identifikační předmět.
  prokazovat se při nástupu na pobyt (více než jedno přenocování) na recepci průkazem totožnosti (platný občanský průkaz, pas) za účelem vedení evidence ubytovaných;
  cizí státní příslušník je povinen SLK TT předložit další doklady o pobytu na území ČR, které vyplývají z příslušné platné legislativy (Zákon č. 48/2002 Sb z. o pobytu cizinců v platném znění).
  V poslední den skončení pobytu je klient povinen řádně a včas předat prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory-pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT. V případě, že klient dobrovolně neopustí prostory, které mu byly na přechodné ubytování vyhrazeny (nebytové prostory-pokoje) v souvislosti s objednanými službami během jeho pobytu v SLK TT, při řádném ukončení pobytu, nebo při předčasném ukončení pobytu ze strany SLK TT ve smyslu Čl. 8 bod. 2 VOP; vzniká SLK TT právo, po ústní výzvě za přítomnosti dvou svědků, bez dalšího, přistoupit za součinnosti SBS k fyzickému vyklizení jeho osoby a jeho věcí mimo prostory předmětného ubytovacího zařízení (např. před vstupní dveře ubytovacího zařízení), a to i za použití násilí.

Dále SLK TT mají právo, bez dalšího,

- vstupovat do těchto prostor a použít za tím účelem přiměřené prostředky, včetně odstranění překážek,

- uzavřít tyto prostory a zamezit klientovi, případně i jiným osobám, vstup do nich a vyměnit tam, kde je to nutné, dosavadní zámky za jiné,

- přerušit, resp. zajistit přerušení poskytování souvisejících služeb, jejichž poskytování je spojeno s jejich užíváním.

ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI KOUPELŮ

 1. SLK TT mají povinnost před uzavřením smlouvy o pobytu nebo před prodejem volně prodávaných procedur pravdivě informovat o všech skutečnostech, které jsou známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zájemce o koupi pobytu, resp. volně prodávaných procedur. Pokud nastanou okolnosti bránící poskytnout služby klientovi podle předem dohodnutých podmínek, SLK TT si vyhrazují právo změnit program nebo cenu pobytu, přesunout dobu konání pobytu, změnit ubytovací zařízení nebo pobyt zrušit. V případě změny ubytovacího zařízení musí náhradní ubytování splňovat podobný standard. Tyto změny jsou SLK TT povinny neprodleně oznámit objednateli nejpozději 3 dny před zahájením pobytu, resp. před zahájením absolvování volně prodávaných procedur.
 2. SLK TT mají právo od smlouvy odstoupit nebo předčasně ukončit klientovi pobyt nebo odstoupit od pokračování v podávání volně prodejných procedur v případě, že klient i přes upozornění a výstrahu ze strany SLK TT hrubě porušuje dobré mravy, nevhodným způsobem obtěžuje, resp. ohrožuje ostatní klienty, zaměstnance lázní, jejich bezpečnost, zdraví, majetkové hodnoty nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti.
 3. SLK TT jako poskytovatel služeb jsou oprávněné:
  výhradně a jednostranně přistoupit ke změně těchto VOP
  provést změnu sortimentu, rozsahu, obsahu, resp. podmínek nabízených služeb a produktů
  provést změnu ceníku (cen produktů a služeb) a změnu podmínek poskytování zasmluvených produktů a služeb za podmínek upravených v těchto VOP
  inkasovat stornopoplatky ve výši a za podmínek upravených v těchto VOP
  kompenzovat svůj nárok vyplývající ze storno poplatku z provedené úhrady klienta za objednané služby
  nepřijmout a neubytovat klienta, nepotvrdit mu rezervaci, objednávku příp. voucher v případě, že s daným klientem byly v minulosti negativní zkušenosti během jeho pobytu v některém z ubytovacích zařízení SLK TT (pokud ze strany klienta v minulosti došlo k porušení Všeobecných obchodních podmínek Slovenských léčebných lázní Turčianské Teplice, ubytovacího řádu, provozních řádů na jiných provozech SLK TT).

ČL. 9 SLEVY Z POBYTŮ

V případě nároku klienta na slevu si ji klient uplatňuje při objednávce pobytu. V případě, že tak neučiní, sleva mu nebude přiznána. Slevy nelze vzájemně spojovat, sčítat či kombinovat a nevztahují se na lastminute pobyty, akční pobyty a nabídky „šité na míru“. Klient může uplatnit vyšší ze slev, na které má nárok.

ČL. 10 STORNO PODMÍNKY

 1. Pobyt a objednání volně prodejných procedur lze stornovat pouze písemnou formou na adresu SLK TT. Počet dní určujících výši storna se počítá ode dne doručení storna do lázní.
 2. Výše storno poplatků je:
  20 – 15 dní: 10 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  14 - 7 dní: 30% z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  6 - 3 dny: 50% z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
  2 – 0 dní: 75 % z ceny pobytu, resp. z ceny objednaných volně prodejných procedur
 3. Klientovi není poskytována žádná finanční náhrada za objednané a nevyčerpané služby, za změny objednaných služeb během pobytu (ubytování, stravování, léčebné procedury).
 4. Při předčasném ukončení pobytu ze strany klienta nebo při neabsolvování všech objednaných a potvrzených volně prodejných procedur není klientovi poskytována žádná finanční ani jiná náhrada za stravování, ubytování, léčení, procedury ani jiná náhrada za další objednané služby. V případě dřívějšího odjezdu oproti rezervaci může být navíc klientovi účtován storno poplatek ve výši 50% z nevyčerpaných objednaných služeb.
 5. Za řádně a včas provedenou změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.
 6. Pokud jsou SLK TT z určitého důvodu povinny vrátit klientovi adekvátní částku zaplacených služeb, provedou tak do 30 dnů od vzniku nároku. Tato finanční částka bude ponížena o příslušný storno poplatek uvedený výše, případně i administrativní poplatek v paušální výši 10 eur. Transakční náklady spojené s vrácením ceny služeb jdou na vrub klienta.
 7. O změnu již potvrzené objednávky na transfer může klient požádat bez účtování storno poplatků nejpozději 3 dny před původně požadovaným a ze strany SLK TT potvrzeným datem transferu. Jakákoliv změna objednávky (např. počet osob, druh vozidla, trasa, datum, čas) předložená ze strany klienta později než výše uvedené 3 dny se považuje za storno původního požadavku se 100% storno poplatkem. V takových případech SLK TT také negarantují, že každému požadavku na změnu budou moci vyhovět.

ČL. 11 CENY

 1. Ceníky jsou uveřejněny v elektronické podobě na webové stránce lázní, případně mohou být na vyžádání poskytnuty iv tištěné verzi.
 2. Všechny ceny jsou uvedeny podle:
  typu pobytu;
  sezóny;
  léčebného domu, hotelu;
  kategorie pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, apartmán);
  druhu volně prodejných procedur.
  SLK TT si vyhrazují právo změny cen a obsahu balíčků služeb.

ČL. 12 ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽEB

 1. SLK TT jsou oprávněny odmítnout poskytnutí služeb v případě kontraindikací lázeňské léčby.
 2. SLK TT mají právo odmítnout objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednání služeb, případně jsou údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné
 3. SLK TT si vyhrazují právo odmítnout klienta, který opakovaně zasílá objednávky neúplné nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že lázeňský pobyt úmyslně neobjedná.
 4. Pro klienta jsou závazné informace, které obdrží na potvrzené objednávce, zaslané SLK TT. Klient je povinen potvrzení objednávky řádně a včas zkontrolovat a případné nesrovnalosti obratem oznámit SLK TT, které zajistí a zašlou nové potvrzení objednávky. Pokud tak klient neučiní, nebude na tyto chyby či nesrovnalosti při příchodu do SLK TT brán zřetel.
 5. V případě, že je objednávka klienta zasílána e-mailem, SLK TT potvrzují objednávku na stejnou e-mailovou adresu, ze které obdrželi objednávku. Pokud klient požaduje zaslat potvrzení objednávky na jinou e-mailovou adresu, SLK TT tak učiní v případě, že tyto požadavky budou jednoznačně uvedeny v textu objednávky. SLK TT neodpovídají za nedoručitelný, resp. nedoručený e-mail a rozhodující je jejich údaj o odeslání ze SLK TT.

ČL. 13 USTANOVENÍ O SLEVOVÝCH KUPONECH

 1. SLK TT jako poskytovatel služeb vydává ve vyhrazených případech slevové kupóny na poskytnutí služeb SLK TT v různých nominálních hodnotách, resp. výškách slevy, které může klient použít při využívání služeb tak, že si na základě slevového kupónu uplatní slevu na poskytnutí služeb ve výši uvedené na slevovém kupónu.
 2. Slevový kupón platí na všechny druhy pobytů pro samoplátce, které se uskuteční v termínu uvedeném na slevovém kupónu. Slevový kupón lze uplatnit jednorázově při zakoupení kteréhokoli pobytu pro samoplátce a to v léčebném zařízení a na termíny pobytů uvedených na předmětném slevovém kupónu. Slevový kupón lze uplatnit výhradně jen na zakoupení celého pobytu, pokud není na slevovém kupónu výslovně uvedeno jinak.
 3. Kód slevového kuponu je třeba nahlásit při rezervaci pobytu a pobyt zarezervovat předem na tam uvedeném tel. . čísle SLK TT, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím platnosti kuponu. Platnost kuponu je uvedena datem nebo časovým intervalem přímo na slevovém kuponu. Slevový kupón je třeba předložit při platbě za pobyt.
 4. Slevy a kupóny nejsou kumulovatelné, slevový kupón nelze vyměnit za hotovost, je nevratný a nevyměňuje se. SLK TT mají výhradní právo určit termín uplatnění slevového kupónu. Pokud jsou na slevovém kupónu uvedeny odlišné informace než ve VOP, platí informace uvedené na slevovém kupónu.

ČL. 14 NESPLNĚNÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI V DŮSLEDKU ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI

 1. V případě, že některá ze smluvních stran nebude moci splnit svou smluvní povinnost v důsledku zásahu vyšší moci, tzn. j. okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, jako nepředvídatelné a neodvratitelné objektivní okolnosti (živelná katastrofa, stávka, válka, zemětřesení apod.) za takové nesplnění povinnosti neodpovídá, pokud vliv takové okolnosti nemohla odvrátit. Za zásah vyšší moci nelze považovat okolnosti mající subjektivní charakter, resp. které vzniknou, jako výsledek osobních nebo ekonomických poměrů smluvní strany.
 2. Pro případ dle předchozího bodu tohoto článku si SLK TT vyhrazují právo klientům, kteří již zaplatili za pobyt, resp. služby; nabídnout ve lhůtě do 3 měsíců přesun termínu nebo náhradní plnění za zvýhodněných podmínek a pokud klient v termínu stanoveném SLK TT takové řešení neodsouhlasí vznikne mu nárok na vrácení zaplacené částky ve lhůtě do 6 měsíců.

ČL. 15  UBYTOVÁNÍ

Ubytovací řád SLK TT, který upravuje podmínky ubytování tvoří Přílohu č.k. 2 VOP.

ČL. 16  REKLAMACE

Reklamační řád SLK TT, který upravuje reklamace a reklamační řízení tvoří Přílohu č.j. 3 VOP.

ČL. 17 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů klienta, jeho právech a jejich uplatňování jsou zveřejněny na www.therme.sk/spolupraca/informacie-o-ochrane-osobnych-udajov.

PŘÍLOHY:

Kariéra

Informace pro zájemce

Informace o volných pracovních místech uveřejňujeme na internetové stránce profese.cz. Oslovit nás můžete také prostřednictvím

e-mailové adresy: samajova@therme.sk
telefonu: 043/4913 877

Na volné pracovní místo se můžete přihlásit posláním motivačního dopisu a životopisu. Tyto dokumenty můžete poslat e-mailem nebo poštou. Po doručení Vašeho motivačního dopisu a životopisu personální oddělení posoudí a následně vyhodnotí Vaši kvalifikaci a uváděné schopnosti na nabízenou pracovní pozici a zařadí Vás do výběrového řízení. Kandidáti, kteří požadavky na volnou pracovní pozici splňují budou kontaktováni a pozváni na výběrové řízení.

Výběrové řízení

Výběrové řízení se může skládat z několika kol a kandidát se postupně účastní osobních pohovorů. Posuzování výsledků jednotlivých kandidátů závisí na velikosti výběrového řízení, trvá nejvýše 3 týdny. Všichni kandidáti, kteří se zúčastnili výběrového řízení, jsou následně kontaktováni a seznámeni s výsledky.

Motivační dopis

Motivační dopis slouží k představení uchazeče o nabízenou pracovní pozici. Je třeba v něm uvést proč se o pracovní pozici ucházíte, zdůraznit Vaše konkrétní a specifické schopnosti a vlastnosti, které se shodují nebo převyšují požadavky pracovní nabídky.

Životopis

Správně napsaný životopis musí obsahovat všechna nejdůležitější fakta týkající se nabízené pracovní pozice. Musí obsahovat informace o vašem vzdělání, absolvovaných kurzech, školeních, pracovních zkušenostech se stručným popisem činností, které jste vykonávali, schopnostech, dovednostech a jiných výhodách, které nabízíte naší společnosti. V motivačním dopise nebo životopisu nezapomeňte uvést Váš telefonický kontakt.

Kontaktovat bude jen vybrané uchazeče. Pokud si přejete, abychom vás zařadili do databáze uchazečů za účelem opakovaného kontaktování, uveďte v žádosti Souhlas se zařazením do databáze uchazečů a seznamte se se zpracováním osobních údajů.

Certifikáty

Hotel Royal Palace***** úspěšně prošel auditem systému managementu jakosti a získal následující certifikát.

CERTIFIKÁT ISO

ISO 9001:2015

Systém managementu jakosti – norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém řízení jakosti ve společnosti, která chce a potřebuje prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka.

Cílem je uplatňovat a udržovat systém řízení kvality a neustále jej zlepšovat.

Uvedené certifikáty jsou potvrzením neustále se zvyšující kvality našich služeb.

Partneři

Partneři

Golfové středisko Tále - 10% sleva na green fee pro kleny ubytované ve Zlatých lázních

Ochrana osobních údajů

 

V těchto informacích se dozvíte, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů a další důležité informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto informace se mohou občas měnit. Aktuální informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.therme.sk.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme Zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2;016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a souvisejícími předpisy.

Hlavní Provozovatel:

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000 (ďalej len „my“)

Společní Provozovatelé:

Některé účely zpracování (jako jsou Rezervace, Věrnostní program, Komunikace a pošta, Kariéra, Newslettery, Monitorování areálu, Smluvní partneři) jsme určili formou vzájemné dohody ve smyslu platných předpisů společně s následujícími Společnými provozovateli:

KTT – INVEST, a.s., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 36 436 798

IMPERIAL – INVEST, a.s., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 35 934 221

INCARE, s.r.o., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 45 360 154

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů provozovatele  Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s. Vám odpoví na případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat emailem na adresu: dpo@dataprivacy.sk nebo poštou na naši adresu.

Kontaktní údaje:

Provozovatelé se dohodli, že kontaktním místem pro uplatnění Vašich práv budou

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000.

Vaše práva však můžete uplatnit u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.

 

V následujících informacích jsou specifikovány podmínky zpracování osobních údajů podle konkrétního účelu zpracování:

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, podpis.

Zdravotní údaje: Údaje o předepsaných lécích, Údaje potřebné k zjištění anamnézy, Údaje o poučení v souladu s § 6 zákona č. 576/2004 Sb., Údaje o nemoci, průběhu a výsledcích vyšetření, léčby a dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem, Údaje o rozsahu poskytnuté léčebné péče skutečnosti, Číselný kód zdravotní pojišťovny, Další údaje ve smyslu zákona 153/2013 Sb. národním zdravotnickém informačním systému.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních zákonů zejména Zákona č.j. 576/2004 Sb. o zdravotní péče  pro tyto účely:

 • Poskytování léčebné lázeňské péče
 • Vedení zdravotní dokumentace
 • Poskytování ubytování
 • Poskytování stravy
 • Pobyt průvodce příjemce léčebné péče
 • Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:
  Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 20 let po poskytnutí léčebné péče.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely poskytování léčebné péče je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nemůžeme poskytnout léčebnou péči.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Zdravotní pojišťovny, Národní centrum zdravotnických informací a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, ČOP, datum narození, místo narození cizinců, doba ubytování, státní příslušnost cizinců, účel pobytu cizinců, číslo pasu cizinců, číslo víza cizinců, jméno a příjmení dětí cizinců, údaje o poskytnutí ubytování, SPZ parkovaného motorového vozidla, údaje o ztrátách a nálezech, podpis cizinců.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních zákonů zejména Zákon 253/1998 Sb. o hlášení pobytu občanů Slovenské republiky a rejstříku obyvatel Slovenské republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobytu cizinců pro tyto účely:

 • Vedení evidence ubytovaných hostů
 • Vedení domovní knihy
 • Evidence parkovacích míst
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Stížnosti a reklamace
 • Knihy přání a stížností
 • Vedení účetní evidence
 • Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů za účelem poskytnutí ubytovacích služeb je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů Vás nemůžeme ubytovat.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Ministerstvo vnitra SR, Policejní sbor SR, Město Turčianské Teplice a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé rekreačních poukázek/karet
 • Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Komu jsou naše služby určeny:

Rezervace produktů a služeb jsou určeny osobám starším 18 let. Osoba mladší 18 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje a údaje o rezervaci: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, údaje o rezervaci, IP adresa a prohlížeč zařízení z kterého byla objednávka vytvořena, datum a čas objednávky.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a předsmluvních vztahů pro tyto účely:

 • Vedení evidence rezervací ubytování
 • Rezervace procedur a jiných služeb
 • Zpracování objednávek, dárkových poukázek a jiných produktů
 • Vedení účetní evidence

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 12 měsíců po obdržení rezervace. Účetní doklady jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely rezervace a objednávek je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme Vaši rezervaci a objednávku vyřídit.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Kdo se může přihlásit do Věrnostního programu:

Do Věrnostního programu se může přihlásit osoba starší 18 let.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, věk, číslo věrnostní karty.

Údaje o využívání Věrnostní karty: Údaje o zakoupených službách a produktech, údaje o počtu nasbíraných bodů, údaje o poskytnutých slevách.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje pro účely účasti ve věrnostním programu zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro tyto účely:

Věrnostní program: Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování věrnostních slev a vedení databáze členů věrnostního programu. Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám poskytli registrací do věrnostního programu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Marketing: Na základě Vašich očekávání jako člena Věrnostního programu Vám budeme zasílat newslettery a marketingové informace. Newslettery a marketingové informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro Vás obtěžující. Zpracování pro účely marketingu však provádíme na základě našich oprávněných zájmů. Máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu členství ve Věrnostním programu. Členství ve Věrnostním programu se obnovuje každým využitím věrnostní karty. Vaše členství ve Věrnostním programu ukončíme, pokud nepoužijete kartu k uplatnění výhod více než 5 let. Po ukončení členství ve Věrnostním programu zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely členství ve Věrnostním programu je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete využívat výhod člena Věrnostního programu.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé marketingových služeb

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační údaje: Věk, pohlaví, údaje o pobytu, údaje o hrazení pobytu pojišťovnou.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje pro účely Dotazníku spokojenosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro tyto účely:

Sledování spokojenosti zákazníků

Identifikace problémů v procesech z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb a reakcí na případné podněty
Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje v Dotazníku spokojenosti budeme uchovávat 24 měsíců od přijetí dotazníku. Po uplynutí lhůty uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely Dotazníku spokojenosti je dobrovolné. A žádným způsobem neovlivní poskytování našich služeb pro Vás.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Komu jsou naše služby určeny:

Zasílání newsletterů a jiných marketingových informací je určeno osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa a prohlížeč zařízení, datum a čas přihlášení se k odběru novinek, podpis.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje:

Zasílání newsletterů a marketingových informací. Newslettery a marketingové informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě vašeho souhlasu resp. na základě našich oprávněných zájmů. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat 10 let od data přihlášení k odběru novinek, od udělení souhlasu resp. od posledního poskytnutí služby. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání newsletterů a marketingových informací je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé marketingových služeb

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Kdo se může zúčastnit soutěže:

Soutěže jsou určeny osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje pro předání výhry: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, uživatelské jméno na sociálních sítích (při soutěžích na sociálních sítích), údaje o výhře.

Údaje ke splnění podmínek účasti v soutěži: Odpovědi na soutěžní otázky, případně jiné osobní údaje nezbytné ke splnění účasti v soutěži

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje:

Průběh, vyhodnocení soutěže a předání výhry: Osobní údaje pro účely účasti v soutěži zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 12 měsíců po ukončení soutěže. Účetní doklady spojené s předáním výhry musíme uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je dobrovolné. V případě neposkytnutí Vám nemůžeme předat případnou výhru.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Osobní údaje výherců soutěží mohou být poskytnuty Daňovému úřadu.

Zprostředkovatelé:

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Zveřejňování:

Osobní údaje výherců soutěže v rozsahu jméno, iniciálka příjmení, město/obec bydliště, fotografie pokud byly podmínkou účasti v soutěži mohou být zveřejněny na naší webové stránce nebo na sociálních sítích, pokud byla soutěž realizována přes sociální sítě.

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Kontaktní a profesní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, údaje uvedené v životopisu, motivačním dopise a žádosti o zaměstnání, údaje o vzdělání, praxi a jiných dovednostech uchazečů o zaměstnání.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Výběrová řízení: Osobní údaje pro účely výběrového řízení zpracováváme na základě Vaší žádosti o přijetí do zaměstnání (předsmluvní vztahy).

Vedení databáze uchazečů: Pokud při odeslání žádosti o zaměstnání nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů zařadíme vás do naší databáze uchazečů o práci za účelem opakovaného kontaktování. Osobní údaje pro účely zařazení do databáze uchazečů zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 6 měsíců po ukončení výběrového řízení. Pokud Vás nepřizveme do výběrového řízení Vaše osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Pokud jste nám poskytli souhlas se zařazením do databáze uchazečů budeme Vaše osobní údaje uchovávat 1 rok po roce, ve kterém byly získány. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely výběrového řízení je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů vás nemůžeme přizvat do výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, podpis, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, údaje uvedené v přijatých a odeslaných dokumentech.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vzájemného kontaktu s Vámi když nás kontaktujete v jakékoli záležitosti různými komunikačními kanály (poštou, elektronickou poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí). Osobní údaje za účelem vzájemného kontaktu s vámi zpracováváme na základě Vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty zpracováváme na základě zvláštního zákona.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyřízení Vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty budeme uchovávat 10 let po roce, kterého se týká. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely vzájemného kontaktu s Vámi je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme s Vámi komunikovat a reagovat na Vaši žádost.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na kterých můžete být identifikovatelný.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro tyto účely:

Monitorování prostor parkovišť před našimi budovami Léčebný dům Veľká Fatra, Léčebný dům Aqua, Hotel Royal Palace, Aquapark, vstupů do areálů, monitorování areálů a vyhrazených vnitřních prostor našich budov kamerovým systémem.

Monitorování provádíme zejména z důvodu ochrany našeho majetku, Vašeho majetku a Vaší bezpečnosti. Při monitorování dbáme na to, abychom v co nejmenší míře narušovali Vaše soukromí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Obrazový záznam z kamerového systému uchováváme 3 dny od jeho vyhotovení.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

V případě, pokud nás navštívíte, jste naším klientem nebo vstoupíte do monitorovaných prostor budeme obrazový záznam, na kterém můžete být identifikovatelný zpracovávat.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Soudy a orgány činné v trestním řízení

Zprostředkovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje v našem jménu na základě smluvních pokynů:

Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, podpis, údaje o navštěvované škole, studijní obor, místo a forma výkonu praktického vyučování.

Údaje o docházce a hodnocení: Údaje o docházce, poskytování stravy, údaje o hodnocení, údaje o školeních (BOZP, dodržování pracovního řádu), údaje o přidělování OOP a další údaje nezbytné pro výkon praktického vyučování.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy mezi námi a Vaší školou a zvláštních zákonů. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Vyhláška ministerstva zdravotnictví č.j. 585/2008 Sb. pro tyto účely:

 • Odborné vzdělávání žáků středních škol
 • Zpracování a evidence smluv o poskytování odborné praxe
 • Potvrzení o odborném vzdělávání, hodnocení
 • Evidence docházky a poskytnuté stravy
 • Školení BOZP a PO

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely odborné praxe je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete u nás provádět odbornou praxi.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Inspektorát práce a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty Další údaje nezbytné pro poskytnutí informací

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro tyto účely:

 • Zkvalitňování služeb
 • Uplatňování našich nároků

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Záznamy telefonických hovorů budeme uchovávat 3 měsíce od pořízení záznamu.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely zaznamenávání hovorů je dobrovolné. V případě, pokud si to nepřejete můžete nás kontaktovat emailem, poštou nebo osobně.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Dovolujeme si Vás informovat o používání souborů cookies a zaměřit Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při příští návštěvě stránky internetový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač

Jak změnit a kontrolovat cookies

Nezbytné cookies nelze v našich systémech vypnout. Můžete je však zakázat změnou nastavení prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky.

Ostatní cookies využíváme jen tehdy, pokud nám při návštěvě naší webové stránky poskytnete souhlas s jejich ukládáním.

Nastavení cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na „Cookies“ v zápatí stránky a následně spravovat vlastní nastavení cookies. „

Nastavení cookies

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou potřebné k zajištění funkčnosti internetové stránky a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na vámi provedené činnosti, které představují žádost související se službami, jako je například nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo vás upozorňoval na takové soubory cookie, v takovém případě však nemusí některé části stránky fungovat.

Soubory cookies prvních stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

cookie-control

royalpalace.therme.sk

Ukládá informace o vašich preferencích cookies

1 rok

SESS

royalpalace.therme.sk

Náhodný identifikátor návštěvníka potřebný pro korektní fungování serverové části webové stránky. Neukládá žádné osobní údaje.

dočasné

isLogged

royalpalace.therme.sk

Ukládá informaci o tom, zda je uživatel přihlášen do administračního rozhraní

dočasné

lightboxBanner

royalpalace.therme.sk

Ukládá informaci o zobrazení vyskakovacího banneru

10min

Soubory cookies související s funkčností

Tyto soubory cookie zajišťují lepší funkčnost a přizpůsobení obsahu, jako jsou videa a živý chat. Můžeme je nastavit my nebo externí poskytovatelé, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny funkce nemusí fungovat správně.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

lctpref

app.livechatoo.com

Zabezpečení funkčnosti služby chat.

1 mesiac

mailerlite:webform:shown

mailerlite.com

Uložení informace o zobrazení vyskakovacího online formuláře.

1 rok

Soubory cookie související s výkonem

Tyto soubory cookie nám umožňují určit počet návštěv a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a vylepšovat výkon naší stránky. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejvíc a nejméně populární, a vidět, kolik návštěvníků se na stránce pohybuje. Všechny informace, které tyto soubory cookie sbírají, jsou souhrnné, a tedy anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naši stránku navštívili.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

_gat

www.google.com

Používá se k omezení rychlého opakování požadavků.

1 minúta

_gid

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

2 roky

_gat_UA-*

www.google.com

Používá se k omezení množství analytických požadavků.

1 minúta

_hjid

hotjar.com

Ukládá unikátní ID uživatele

1 rok

_hjSessionUser_*

hotjar.com

Používá se k identifikaci návštěvníka stránky.

dočasné

_hjIncludedInPageviewSample

hotjar.com

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby informoval Hotjar, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování údajů definovaných limitem počtu zobrazení stránky vašeho webu.

30 minút

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar.com

Tento soubor cookie se používá ke zjištění první relace zobrazení stránky uživatele.

30 minút

_hjFirstSeen

hotjar.com

Používá se k identifikaci první relace nového uživatele.

dočasné

_ym_d

yandex.com

Používá se k uložení první návštěvy uživatele na stránce

1 rok

_ym_uid

yandex.com

Používá se k identifikaci návštěvníka stránky.

1 rok

_ym_isad

yandex.com

Ukládá informaci, zda má uživatel zapnuto blokování reklam

2 dni

_ym_visorc

yandex.com

Ukládá unikátní ID uživatele

30 minút

_fbp

facebook.com

Používá se k ukládání a sledování návštěv na webových stránkách.

3 mesiace

Reklamní a marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie nastavují prostřednictvím naší stránky naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou používat k sestavení profilu vašich zájmů a zobrazení relevantních reklam na jiných stránkách. Fungují tak, že jedinečným způsobem identifikují váš prohlížeč a zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudete na jiných internetových stránkách dostávat náš cílový reklamní obsah.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

_gcl_au

google.com

Používá se pro ukládání a sledování konverzí.

90 dní

 

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, podpis, pracovní pozice resp. funkce.

Transakční údaje: Číslo bankovního účtu, údaje o výši kontraktu/odměny, údaje o platbách, údaje o pohledávkách a závazcích.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy s Vámi, jednání o uzavření smlouvy a na základě zvláštních zákonů zejména zákona 431/2002 Sb. o účetnictví.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Daňový úřad, popřípadě jiní příjemci na základě zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí

Osobní údaje které zpracováváme:

Fotografie a informace: Fotografie, videozáznamy, další osobní údaje v rozsahu nezbytném pro prezentaci společnosti, společné fotografie z akcí.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem prezentace naší společnosti a informování o dění v naší společnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budeme využívat jen v takové míře, abychom co nejméně zasáhli do Vašeho soukromí. Máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely prezentace společnosti a fotografování.

V případě, že nás reprezentujete na základě smlouvy s námi, zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat 5 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů nebude mít na Vás žádný vliv.
V případě, že nás reprezentujete na základě smlouvy s námi, poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zprostředkovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů:
- Poskytovatel webhostingu
- Externí fotograf a poskytovatel grafického designu
- Poskytovatel tisku marketingových materiálů
- Externí administrativní pracovníci

Zveřejňování:

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny na našem webovém sídle, sociálních sítích, případně v jiných marketingových materiálech.

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

 

Jaká máte práva?

Právo na odvolání souhlasu

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti poštou na naši adresu, nebo elektronicky na emailovou adresu data@therme.sk. Odhlásit se ze zasílání marketingových informací můžete také přímo v emailové marketingové informaci, kde je vložena možnost zastavení jejich zasílání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na přístup k Vaším osobním údajům

Máte právo na základě žádosti získat od nás informace jaké osobní údaje o vás zpracováváme a poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu nesprávných a na doplnění neúplných Vašich osobních údajů. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat Vaše osobní údaje správně a aktuální.

Kromě některých zákonných výjimek máte také následující práva:

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání Vašich osobních údajů, pokud účel zpracování skončil nebo jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na základě žádosti o blokování Vašich osobních údajů.

Právo na přenos vašich osobních údajů

Máte právo na základě žádosti získat Vaše osobní údaje které o Vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požádat o přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo namítat zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů. Uplatnění práva namítat však není absolutní. Při uplatnění práva namítat nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme nezbytnost našeho oprávněného zájmu.

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na naši adresu, osobním předáním písemné žádosti na jednom z našich klientských pracovišť nebo elektronicky na emailovou adresu data@therme.sk.

Na Vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však Vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vyřízení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

Neváhejte nám napsat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS_INFO