Užitečné informace

Ochrana osobních údajů

 

V těchto informacích se dozvíte, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů a další důležité informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Tyto informace se mohou občas měnit. Aktuální informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.therme.sk.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme Zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2;016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a souvisejícími předpisy.

Hlavní Provozovatel:

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000 (ďalej len „my“)

Společní Provozovatelé:

Některé účely zpracování (jako jsou Rezervace, Věrnostní program, Komunikace a pošta, Kariéra, Newslettery, Monitorování areálu, Smluvní partneři) jsme určili formou vzájemné dohody ve smyslu platných předpisů společně s následujícími Společnými provozovateli:

KTT – INVEST, a.s., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 36 436 798

IMPERIAL – INVEST, a.s., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 35 934 221

INCARE, s.r.o., SNP 519,Turčanské Teplice 039 12, IČO: 45 360 154

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů provozovatele  Slovenské léčebné lázně Turčianske Teplice, a.s. Vám odpoví na případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat emailem na adresu: dpo@dataprivacy.sk nebo poštou na naši adresu.

Kontaktní údaje:

Provozovatelé se dohodli, že kontaktním místem pro uplatnění Vašich práv budou

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000.

Vaše práva však můžete uplatnit u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.

 

V následujících informacích jsou specifikovány podmínky zpracování osobních údajů podle konkrétního účelu zpracování:

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, podpis.

Zdravotní údaje: Údaje o předepsaných lécích, Údaje potřebné k zjištění anamnézy, Údaje o poučení v souladu s § 6 zákona č. 576/2004 Sb., Údaje o nemoci, průběhu a výsledcích vyšetření, léčby a dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem, Údaje o rozsahu poskytnuté léčebné péče skutečnosti, Číselný kód zdravotní pojišťovny, Další údaje ve smyslu zákona 153/2013 Sb. národním zdravotnickém informačním systému.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních zákonů zejména Zákona č.j. 576/2004 Sb. o zdravotní péče  pro tyto účely:

 • Poskytování léčebné lázeňské péče
 • Vedení zdravotní dokumentace
 • Poskytování ubytování
 • Poskytování stravy
 • Pobyt průvodce příjemce léčebné péče
 • Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:
  Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 20 let po poskytnutí léčebné péče.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely poskytování léčebné péče je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nemůžeme poskytnout léčebnou péči.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Zdravotní pojišťovny, Národní centrum zdravotnických informací a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, ČOP, datum narození, místo narození cizinců, doba ubytování, státní příslušnost cizinců, účel pobytu cizinců, číslo pasu cizinců, číslo víza cizinců, jméno a příjmení dětí cizinců, údaje o poskytnutí ubytování, SPZ parkovaného motorového vozidla, údaje o ztrátách a nálezech, podpis cizinců.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zvláštních zákonů zejména Zákon 253/1998 Sb. o hlášení pobytu občanů Slovenské republiky a rejstříku obyvatel Slovenské republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobytu cizinců pro tyto účely:

 • Vedení evidence ubytovaných hostů
 • Vedení domovní knihy
 • Evidence parkovacích míst
 • Evidence ztrát a nálezů
 • Stížnosti a reklamace
 • Knihy přání a stížností
 • Vedení účetní evidence
 • Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů za účelem poskytnutí ubytovacích služeb je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů Vás nemůžeme ubytovat.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Ministerstvo vnitra SR, Policejní sbor SR, Město Turčianské Teplice a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé rekreačních poukázek/karet
 • Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Komu jsou naše služby určeny:

Rezervace produktů a služeb jsou určeny osobám starším 18 let. Osoba mladší 18 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje a údaje o rezervaci: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, údaje o rezervaci, IP adresa a prohlížeč zařízení z kterého byla objednávka vytvořena, datum a čas objednávky.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a předsmluvních vztahů pro tyto účely:

 • Vedení evidence rezervací ubytování
 • Rezervace procedur a jiných služeb
 • Zpracování objednávek, dárkových poukázek a jiných produktů
 • Vedení účetní evidence

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 12 měsíců po obdržení rezervace. Účetní doklady jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely rezervace a objednávek je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme Vaši rezervaci a objednávku vyřídit.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Kdo se může přihlásit do Věrnostního programu:

Do Věrnostního programu se může přihlásit osoba starší 18 let.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, věk, číslo věrnostní karty.

Údaje o využívání Věrnostní karty: Údaje o zakoupených službách a produktech, údaje o počtu nasbíraných bodů, údaje o poskytnutých slevách.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje pro účely účasti ve věrnostním programu zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro tyto účely:

Věrnostní program: Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování věrnostních slev a vedení databáze členů věrnostního programu. Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám poskytli registrací do věrnostního programu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Marketing: Na základě Vašich očekávání jako člena Věrnostního programu Vám budeme zasílat newslettery a marketingové informace. Newslettery a marketingové informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro Vás obtěžující. Zpracování pro účely marketingu však provádíme na základě našich oprávněných zájmů. Máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu členství ve Věrnostním programu. Členství ve Věrnostním programu se obnovuje každým využitím věrnostní karty. Vaše členství ve Věrnostním programu ukončíme, pokud nepoužijete kartu k uplatnění výhod více než 5 let. Po ukončení členství ve Věrnostním programu zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely členství ve Věrnostním programu je dobrovolné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete využívat výhod člena Věrnostního programu.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé marketingových služeb

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační údaje: Věk, pohlaví, údaje o pobytu, údaje o hrazení pobytu pojišťovnou.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje pro účely Dotazníku spokojenosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro tyto účely:

Sledování spokojenosti zákazníků

Identifikace problémů v procesech z důvodu zkvalitňování poskytovaných služeb a reakcí na případné podněty
Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje v Dotazníku spokojenosti budeme uchovávat 24 měsíců od přijetí dotazníku. Po uplynutí lhůty uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely Dotazníku spokojenosti je dobrovolné. A žádným způsobem neovlivní poskytování našich služeb pro Vás.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Komu jsou naše služby určeny:

Zasílání newsletterů a jiných marketingových informací je určeno osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa a prohlížeč zařízení, datum a čas přihlášení se k odběru novinek, podpis.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje:

Zasílání newsletterů a marketingových informací. Newslettery a marketingové informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely marketingu zpracováváme na základě vašeho souhlasu resp. na základě našich oprávněných zájmů. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat 10 let od data přihlášení k odběru novinek, od udělení souhlasu resp. od posledního poskytnutí služby. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání newsletterů a marketingových informací je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci
 • Poskytovatelé marketingových služeb

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Kdo se může zúčastnit soutěže:

Soutěže jsou určeny osobám starším 16 let. Osoba mladší 16 let musí požádat o rodičovský souhlas s využíváním našich služeb.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje pro předání výhry: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, uživatelské jméno na sociálních sítích (při soutěžích na sociálních sítích), údaje o výhře.

Údaje ke splnění podmínek účasti v soutěži: Odpovědi na soutěžní otázky, případně jiné osobní údaje nezbytné ke splnění účasti v soutěži

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje:

Průběh, vyhodnocení soutěže a předání výhry: Osobní údaje pro účely účasti v soutěži zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 12 měsíců po ukončení soutěže. Účetní doklady spojené s předáním výhry musíme uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je dobrovolné. V případě neposkytnutí Vám nemůžeme předat případnou výhru.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Osobní údaje výherců soutěží mohou být poskytnuty Daňovému úřadu.

Zprostředkovatelé:

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Zveřejňování:

Osobní údaje výherců soutěže v rozsahu jméno, iniciálka příjmení, město/obec bydliště, fotografie pokud byly podmínkou účasti v soutěži mohou být zveřejněny na naší webové stránce nebo na sociálních sítích, pokud byla soutěž realizována přes sociální sítě.

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Kontaktní a profesní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, údaje uvedené v životopisu, motivačním dopise a žádosti o zaměstnání, údaje o vzdělání, praxi a jiných dovednostech uchazečů o zaměstnání.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Výběrová řízení: Osobní údaje pro účely výběrového řízení zpracováváme na základě Vaší žádosti o přijetí do zaměstnání (předsmluvní vztahy).

Vedení databáze uchazečů: Pokud při odeslání žádosti o zaměstnání nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů zařadíme vás do naší databáze uchazečů o práci za účelem opakovaného kontaktování. Osobní údaje pro účely zařazení do databáze uchazečů zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 6 měsíců po ukončení výběrového řízení. Pokud Vás nepřizveme do výběrového řízení Vaše osobní údaje neprodleně zlikvidujeme. Pokud jste nám poskytli souhlas se zařazením do databáze uchazečů budeme Vaše osobní údaje uchovávat 1 rok po roce, ve kterém byly získány. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely výběrového řízení je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů vás nemůžeme přizvat do výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů je dobrovolné.

S kým budou vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, podpis, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, údaje uvedené v přijatých a odeslaných dokumentech.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vzájemného kontaktu s Vámi když nás kontaktujete v jakékoli záležitosti různými komunikačními kanály (poštou, elektronickou poštou, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí). Osobní údaje za účelem vzájemného kontaktu s vámi zpracováváme na základě Vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty zpracováváme na základě zvláštního zákona.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyřízení Vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty budeme uchovávat 10 let po roce, kterého se týká. Po ukončení doby uchovávání zajistíme bezodkladnou likvidaci Vašich osobních údajů.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely vzájemného kontaktu s Vámi je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžeme s Vámi komunikovat a reagovat na Vaši žádost.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracování Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na kterých můžete být identifikovatelný.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro tyto účely:

Monitorování prostor parkovišť před našimi budovami Léčebný dům Veľká Fatra, Léčebný dům Aqua, Hotel Royal Palace, Aquapark, vstupů do areálů, monitorování areálů a vyhrazených vnitřních prostor našich budov kamerovým systémem.

Monitorování provádíme zejména z důvodu ochrany našeho majetku, Vašeho majetku a Vaší bezpečnosti. Při monitorování dbáme na to, abychom v co nejmenší míře narušovali Vaše soukromí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Obrazový záznam z kamerového systému uchováváme 3 dny od jeho vyhotovení.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

V případě, pokud nás navštívíte, jste naším klientem nebo vstoupíte do monitorovaných prostor budeme obrazový záznam, na kterém můžete být identifikovatelný zpracovávat.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Soudy a orgány činné v trestním řízení

Zprostředkovatelé, kteří zpracovávají osobní údaje v našem jménu na základě smluvních pokynů:

Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, podpis, údaje o navštěvované škole, studijní obor, místo a forma výkonu praktického vyučování.

Údaje o docházce a hodnocení: Údaje o docházce, poskytování stravy, údaje o hodnocení, údaje o školeních (BOZP, dodržování pracovního řádu), údaje o přidělování OOP a další údaje nezbytné pro výkon praktického vyučování.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy mezi námi a Vaší školou a zvláštních zákonů. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Vyhláška ministerstva zdravotnictví č.j. 585/2008 Sb. pro tyto účely:

 • Odborné vzdělávání žáků středních škol
 • Zpracování a evidence smluv o poskytování odborné praxe
 • Potvrzení o odborném vzdělávání, hodnocení
 • Evidence docházky a poskytnuté stravy
 • Školení BOZP a PO

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely odborné praxe je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů nemůžete u nás provádět odbornou praxi.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Inspektorát práce a jiné oprávněné subjekty ve smyslu zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a adresa elektronické pošty Další údaje nezbytné pro poskytnutí informací

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro tyto účely:

 • Zkvalitňování služeb
 • Uplatňování našich nároků

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Záznamy telefonických hovorů budeme uchovávat 3 měsíce od pořízení záznamu.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely zaznamenávání hovorů je dobrovolné. V případě, pokud si to nepřejete můžete nás kontaktovat emailem, poštou nebo osobně.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

Dovolujeme si Vás informovat o používání souborů cookies a zaměřit Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při příští návštěvě stránky internetový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač

Jak změnit a kontrolovat cookies

Nezbytné cookies nelze v našich systémech vypnout. Můžete je však zakázat změnou nastavení prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky.

Ostatní cookies využíváme jen tehdy, pokud nám při návštěvě naší webové stránky poskytnete souhlas s jejich ukládáním.

Nastavení cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na „Cookies“ v zápatí stránky a následně spravovat vlastní nastavení cookies. „

Nastavení cookies

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou potřebné k zajištění funkčnosti internetové stránky a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na vámi provedené činnosti, které představují žádost související se službami, jako je například nastavení preferencí ochrany osobních údajů, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo vás upozorňoval na takové soubory cookie, v takovém případě však nemusí některé části stránky fungovat.

Soubory cookies prvních stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

cookie-control

royalpalace.therme.sk

Ukládá informace o vašich preferencích cookies

1 rok

SESS

royalpalace.therme.sk

Náhodný identifikátor návštěvníka potřebný pro korektní fungování serverové části webové stránky. Neukládá žádné osobní údaje.

dočasné

isLogged

royalpalace.therme.sk

Ukládá informaci o tom, zda je uživatel přihlášen do administračního rozhraní

dočasné

lightboxBanner

royalpalace.therme.sk

Ukládá informaci o zobrazení vyskakovacího banneru

10min

Soubory cookies související s funkčností

Tyto soubory cookie zajišťují lepší funkčnost a přizpůsobení obsahu, jako jsou videa a živý chat. Můžeme je nastavit my nebo externí poskytovatelé, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny funkce nemusí fungovat správně.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

lctpref

app.livechatoo.com

Zabezpečení funkčnosti služby chat.

1 mesiac

mailerlite:webform:shown

mailerlite.com

Uložení informace o zobrazení vyskakovacího online formuláře.

1 rok

Soubory cookie související s výkonem

Tyto soubory cookie nám umožňují určit počet návštěv a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a vylepšovat výkon naší stránky. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejvíc a nejméně populární, a vidět, kolik návštěvníků se na stránce pohybuje. Všechny informace, které tyto soubory cookie sbírají, jsou souhrnné, a tedy anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naši stránku navštívili.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

_gat

www.google.com

Používá se k omezení rychlého opakování požadavků.

1 minúta

_gid

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používá se k rozlišení uživatelů.

2 roky

_gat_UA-*

www.google.com

Používá se k omezení množství analytických požadavků.

1 minúta

_hjid

hotjar.com

Ukládá unikátní ID uživatele

1 rok

_hjSessionUser_*

hotjar.com

Používá se k identifikaci návštěvníka stránky.

dočasné

_hjIncludedInPageviewSample

hotjar.com

Tento soubor cookie je nastaven tak, aby informoval Hotjar, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování údajů definovaných limitem počtu zobrazení stránky vašeho webu.

30 minút

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar.com

Tento soubor cookie se používá ke zjištění první relace zobrazení stránky uživatele.

30 minút

_hjFirstSeen

hotjar.com

Používá se k identifikaci první relace nového uživatele.

dočasné

_ym_d

yandex.com

Používá se k uložení první návštěvy uživatele na stránce

1 rok

_ym_uid

yandex.com

Používá se k identifikaci návštěvníka stránky.

1 rok

_ym_isad

yandex.com

Ukládá informaci, zda má uživatel zapnuto blokování reklam

2 dni

_ym_visorc

yandex.com

Ukládá unikátní ID uživatele

30 minút

_fbp

facebook.com

Používá se k ukládání a sledování návštěv na webových stránkách.

3 mesiace

Reklamní a marketingové soubory cookie

Tyto soubory cookie nastavují prostřednictvím naší stránky naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou používat k sestavení profilu vašich zájmů a zobrazení relevantních reklam na jiných stránkách. Fungují tak, že jedinečným způsobem identifikují váš prohlížeč a zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudete na jiných internetových stránkách dostávat náš cílový reklamní obsah.

Soubory cookies třetích stran

Název

Poskytovatel

Účel

Životnost

_gcl_au

google.com

Používá se pro ukládání a sledování konverzí.

90 dní

 

Osobní údaje které zpracováváme:

Identifikační a kontaktní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, podpis, pracovní pozice resp. funkce.

Transakční údaje: Číslo bankovního účtu, údaje o výši kontraktu/odměny, údaje o platbách, údaje o pohledávkách a závazcích.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy s Vámi, jednání o uzavření smlouvy a na základě zvláštních zákonů zejména zákona 431/2002 Sb. o účetnictví.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje jsme povinni uchovávat 10 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je povinné. V případě neposkytnutí osobních údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Příjemci na základě zvláštních zákonů:

Daňový úřad, popřípadě jiní příjemci na základě zvláštních zákonů.

Zprostředkovatelé:

Zpracováváním Vašich osobních údajů můžeme v některých případech svěřit našim dodavatelům služeb, tedy zprostředkovatelům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje v našem jménu pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů.

Našimi zprostředkovateli jsou:

 • Poskytovatelé IT služeb
 • Externí administrativní pracovníci

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí

Osobní údaje které zpracováváme:

Fotografie a informace: Fotografie, videozáznamy, další osobní údaje v rozsahu nezbytném pro prezentaci společnosti, společné fotografie z akcí.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem prezentace naší společnosti a informování o dění v naší společnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje budeme využívat jen v takové míře, abychom co nejméně zasáhli do Vašeho soukromí. Máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely prezentace společnosti a fotografování.

V případě, že nás reprezentujete na základě smlouvy s námi, zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat 5 let po roce, kterého se týkají.

Jste povinen nám osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů nebude mít na Vás žádný vliv.
V případě, že nás reprezentujete na základě smlouvy s námi, poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny?

Zprostředkovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje naším jménem pouze na základě zdokumentovaných smluvních pokynů:
- Poskytovatel webhostingu
- Externí fotograf a poskytovatel grafického designu
- Poskytovatel tisku marketingových materiálů
- Externí administrativní pracovníci

Zveřejňování:

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny na našem webovém sídle, sociálních sítích, případně v jiných marketingových materiálech.

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

 

Jaká máte práva?

Právo na odvolání souhlasu

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti poštou na naši adresu, nebo elektronicky na emailovou adresu data@therme.sk. Odhlásit se ze zasílání marketingových informací můžete také přímo v emailové marketingové informaci, kde je vložena možnost zastavení jejich zasílání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Právo na přístup k Vaším osobním údajům

Máte právo na základě žádosti získat od nás informace jaké osobní údaje o vás zpracováváme a poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Máte právo na základě žádosti na opravu nesprávných a na doplnění neúplných Vašich osobních údajů. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat Vaše osobní údaje správně a aktuální.

Kromě některých zákonných výjimek máte také následující práva:

Právo na vymazání osobních údajů

Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání Vašich osobních údajů, pokud účel zpracování skončil nebo jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na základě žádosti o blokování Vašich osobních údajů.

Právo na přenos vašich osobních údajů

Máte právo na základě žádosti získat Vaše osobní údaje které o Vás zpracováváme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požádat o přenos těchto osobních údajů dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezena.

Právo namítat zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo namítat vůči zpracování Vašich osobních údajů. Uplatnění práva namítat však není absolutní. Při uplatnění práva namítat nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme nezbytnost našeho oprávněného zájmu.

Způsob uplatňování práv

Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na naši adresu, osobním předáním písemné žádosti na jednom z našich klientských pracovišť nebo elektronicky na emailovou adresu data@therme.sk.

Na Vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale v každém případě vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však Vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vyřízení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení dozorčímu orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s těmito podmínkami, případně platnou legislativou.

Neváhejte nám napsat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS

CMS_CONTACT_FORM_SUCCESS_INFO